Peletování obecně

DŘEVĚNÉ PELETY a AGRO PELETY jsou stlačené palivo válcovitého tvaru, pocházející z průmyslových procesů, jehož prostřednictvím se získávají suroviny pro výrobu pelet. Hobliny, piliny a další jiný odpad z dřevovýroby s obsahem vody mezi 9 a 14 %, se přeměňuje v malé válce o průměru od 6 až 8 mm a délkou 10 až 30 mm. Obvykle se pro menší kotle využívají pelety o průměru 6 mm. V případě agropelet a nebo průmyslových pelet se pelety mohou vyrábět o průměru 10 až 12 mm.  Pro kvalitu pelet jsou stanoveny přesné normy.

VÝROBA PELET je v způsob přeměny biomasy na palivo s vysokou energetickou hodnotou a stálou kvalitou. Z tohoto důvodu je výroba pelet jednou z nejrychleji rozšiřující se formou zušlechtění odpadu a zpracování biomasy v Evropě a na celém světě.

Dřevo je zdrojem energie:

OBNOVITELNÝM: vzhledem k lidským měřítkům se produkce dřevní hmoty rychle obnovuje. Kácení stromů zodpovědným způsobem poskytuje více životního prostoru pro další stromy v lese a ve skutečnosti je to velký stimul pro péči o les a přírodu. Navíc dřevo používané pro vytápění dnes obvykle pochází z plantáží.

NEUTRÁLNÍ: pokud jde o emise oxidu uhličitého do ovzduší (CO 2  neutrální).  Množství CO 2 , které se vypouští při spalování, je stejné množství co bylo dříve absorbováno prostřednictvím fotosyntézy.

ČISTÝM: protože na konci spalovacího procesu (je-li prováděno správně) zůstávají pouze přírodní látky. Tyto látky již mohou být obsaženy v našem prostředí v koncentracích, které nejsou toxické pro živé organismy.

Pelety mohou být použity jak pro vytápění domácností, tak i pro průmyslové vytápění a pro výrobu tepla. Celkový obchod v roce 2010 překračuje 12 mil.t. roční produkce a do roku 2020 by mohl přesáhnout až 100 mil.t. Nejrozšířenější obchod s peletami je nyní v Evropě. Nejvíce rozšířená maloobchodní síť je v Itálii, Německu, Rakousku a v Severských státech.

Pelety mohou být použity jako palivo pro vytápění ve speciálních zařízeních, jako jsou kamna na pelety, kotle na pelety a hořáky na pelety. Pelety jsou vysoce konkurenční a např. v porovnání s topným olejem stojí v současnosti jen polovinu. Cena pelet je také bez obvyklých výkyvů, jako je to například u ceny ropy.

Kamna na pelety jsou automatické zařízení pro vytápění jednotlivých místností a nebo celých bytů.  Pelety jsou vloženy do skladovacího prostoru uvnitř kamen. Odtud jsou automaticky podávány a zažehnuty. Kamna na pelety hoří jen při velmi nízkých emisích s excelentní účinností až do 90%. Taktéž vyrábí horký vzduch pro přímé vytápění místnosti, nebo horkou vodu pro možnou recirkulaci do dalších místností a pro výrobu samotné horké vody.

Kotle na pelety vyrábí teplou vodu pro ústřední topení. Jsou k dispozici pro všechny požadavky na výkon – od 5 kW pro nízkoenergetické domy až 5000kW pro velké stavební celky, nebo průmyslový proces výroby tepla. Kotle na pelety pracují s automatickým systémem podávky paliva ze skladovací místnosti až ke kotli. Systém vyžaduje jen minimální údržbu. Kotel na pelety je vynikající náhrada za systém na topný olej. Náklady na vytápění s novým kotlem na pelety jsou poloviční, než co se starým kotlem na topný olej. Zrekonstruované místnosti určené původně pro skladování topného oleje obvykle vystačí na uskladnění roční spotřeby pelet.

Hořáky na pelety představují nízkonákladové možnosti přestavby stávajících kotlů na kotle s možností topení peletami. Nahradí se hořák a používá se stávající kotel.  Tato změna vyžaduje velmi málo času a zredukuje cca. 25% nákladů na provoz kotle.  Toto řešení však nabízí nižší účinnost a menší pohodlí.  Kotel je nutné jednou týdně ručně čistit a účinnost kotle je nižší.  Hořáky na pelety jsou k dispozici jak v malém výkonu, tak i pro komerční, nebo průmyslové použití.

PRŮMYSLOVÉ PELETY

Pelety mohou být použity ve velkém objemu jako práškové rozdrcené palivo, nebo v elektrárně s cirkulujícím fluidním ložem.  Tyto elektrárny mohou být provozovány v kombinovaném spalovacím režimu s uhlím, nahradit uhlí až do výše 100% a nebo mohou být nově vybudované. První dvě možnosti umožňují nahradit velké množství fosilních paliv obnovitelnými zdroji v krátkém časovém období. Snížení emisí skleníkových plynů bude více než 85%, pokud jde o uhlí, nebo více než 70% s ohledem na elektrárny na zemní plyn – s přihlédnutím ke všem emisím CO² pro výrobu pelet a dopravu.

PELETY ZE SENA

V poslední době roste poptávka po agropeletách, které nabízí lepší cenu a přitom si zachovávají mnohé z kvalit. Nevýhodou je ale větší množství popela a náročnější požadavky na spalování. Díky moderním automatickým kotlům je však již možné agropelety spalovat i v malých kotlích, což nabízí velice zajímavou alternativu k peletám dřevěným.

Ohledně peletování je dobré si ujasnit několik základních informací. Jakmile začnete pelety vyrábět a to mnohdy ještě i dříve – do pelet se zamilujete. Je dobré si však uvědomut několik základních poznatků.

Pokud máte k dispozici suchý materiál, tj. dřevní hmotu o vlhkosti 9-14% nebo agromateriál o vlhkosti cca 10-16% můžete začít s výrobou i na strojích o výkonu 100, 200 a nebo 300 kg/h. Avšak v případě, že máte k dispozici pouze materiál mokrý, který je nutno vysušit, je lépe začít s výrobou až od cca 500 kg/h a výše. Toto není technologický problém, ale může to být problém provozovatele, protože návratnost investice do výrobní linky se tím neúměrně posouvá.

Výroba pelet v menším množství je náročnější. Obvykle výrobní proces v menších výkonech nebývá plně automatizovaný a vyžaduje stálou obsluhu. Větší výrobní linky jsou v plně automatickém provozu a dovolují vyrobit větší množství pelet v konstantní kvalitě. U automatických výrobních linek běžně dostačuje jedna osoba, která dohlíží na správný chod.

Vstupní materiál: musí být v konstantní kvalitě, ideálně jednodruhové, může být i směs v každém případě však v již zmíněné konstantní kvalitě co do vlhkosti a složení.  Například v případě dřevní hmoty, lze peletovat směs 70% tvrdého a 30% měkkého dřeva, nelze však již použít směs 50% tvrdé a 50% měkké dřevo. Tento limit je daný možným procesem stlačování v daném typu matrice.

Prach: cca 0,5 až 1 mm, materiál musí mít tuto podobu prachu, aby byl možné jej dobře spojit.

Pojivo, které drží pelety v požadovaném tvaru je lignin. Lignin v pilinách není “aktivní”, aktivace ligninu se provádí kombinací vysokého tlaku, teploty přes 80 stupňů a páry.

Ve skutečnosti musí stroj běžet 5 -7 minut s přísunem namletého materiálu do lisu, aby se stroj zahřál, kinetická energie tlaku válce na matrici je přeměněna na teplo, z vlhkosti ve dřevě se začne vytvářet pára, pára aktivuje lignin a tlak slepí části dřeva do pelet.

Různé typy dřeva, různé řešení: měkké dřevo vstřebává tlak podobně jako guma, takže je potřeba více času na správné slisování. U tvrdého dřeva je pružnost menší, a tak je potřeba méně času, ale více tlaku, aby se materiál stlačil vhodně. Praktický výsledek je, že správná matrice pro měkké materiály je s delší kompresní zónou. U měkkého dřeva, u pelet o průměru 6 mm průchozího kanálku (např.36 mm délka kanálku) zatímco u tvrdého dřeva je potřeba kratší průchozí kanálek (např.16 mm délka). V případě použití dlouhého kanálku pro tvrdé dřevo, riskujete ucpání matrice, nebo snížení výkonu. Naopak, výroba pelet z měkkého dřeva na matrici s krátkými kanálky by měla za následek horší kvalitu pelet. Volba vhodné délky kompresní zóny je důležitá kvůli určení optimální rovnováhy mezi kvalitou a výkonem.

Při výrobě pelet pro vlastí potřebu s menšími stroji je kvalita méně důležitá, takže můžete použít kratší matrici a být více flexibilní s – do jisté míry universální matricí.

Přídavné látky (aditiva): stroj se správným dřevem a správně zvolenou matricí nevyžaduje žádné přísady. Na druhé straně přidáním přísad zvýšíte produktivitu a docílíte flexibilnější výroby. Tj. můžete použít matrici 20 mm místo 16 mm a také zpracovávat tvrdé dřeviny i středně tvrdé dřeviny na jedné matrici. Přídatné látky můžou být olej nebo škrob (také samotný lignin apod…). Olej učiní matrici lépe průchodnou a vyvarujete se ucpání matrice. Přítomnost oleje umožní rychlejší průchod pelet, stejná doba stlačení v kanálku se zajistí delšími kanálky v matrici.